Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili [Mətn]

Adıgözəl, Sədat. dos., dr.

Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili [Mətn] Dos. dr. Sədat Adıgözəl ; türk dilindən çevirən Ş. Hüseynli ; red. A. Hüseynli ; [ön söz N. Cəfərov] ; qapaq və iç tərtibat S. Kazımov. - [1-ci nəşr] - [Bakı] [Qafqaz Universiteti] [2006]. - 335 s. portr. 21 sm. - Qafqaz Universiteti yayınları № 24 .

Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

Biblioqr.: s. 327-330 və sətiraltı biblioqr.

Kitabda Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Elçinin (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) romanlarının ("Ölüm hökmü", "Ağ dəvə", "Mahmud və Məryəm") Lüsyen Qoldmanın "sosial-struktual tənqid" metoduyla təhlili verilmişdir.


Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
2015
1 fayl PDF
Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

978-9952-25-032-9 (cilddə) : 10 man.


Elçin Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, filol. e. d-ru, prof. 1943-


Filologiya elmləri--Ədəbiyyatşünaslıq--Azərbaycan ədəbiyyatı--Görkəmli yazıçılar, şairlər--Yazıçı yaradıcılığı və ədəbi təhlili--Yazıçı yaradıcılığının janrlara görə təhlili--Nəsr əsərlərin təhlili--Romanların təhlili--Romanların sosioloji təhlili

Powered by Koha