Your search returned 28 results.

Sort
Results
1.
Türk və Slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi [Mətn] : Azərbaycan və rus eposunda F. Cəlilova ; red. R.H. Quliyeva by
 • Cəlilova, Fərəh Cabbar qızı. prof
 • Quliyeva, R.H [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi 2004
Availability: No items available.

2.
Müasir təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyin elmi-metodik priblemləri. I Elmi-metodik konfransın materialları [Mətn] Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt Flialı; Elmi red.: B. İ. Rzayev; İ. А. Hacıyev; Sponsor: Hacı Əli Məhəmməd by
 • Rzayev, B. İ [edt]
 • Hacıyev, İ. А [edt]
 • Əli Məhəmməd. (hacı) [spn]
 • Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Sumqayıt BSU 2002
Other title:
 • Научно-методические проблемы повышения качества современного образования. Материалы I Научно-Методической Конференсии
Availability: No items available.

3.
Türkün səsi [Mətn]: 4-cü almanax Tərt. Ə.Qoşalı; Red. S.Nəzərli; Fotolar: M.Yolçuyev; Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi by
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Yolçuyev, Müşfiq [pht]
 • Qoşalı, Əkbər. (Yolçuyev Əkbər Mehdi oğlu) nasir, publisist, şair, 1973- [com]
 • Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB)
Material type: Text Text; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU 2002
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan və Avropa: qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və perspektivləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş I Tələbə elmi-praktik konfransın materialları (1-2 noyabr 2002-ci il) Buraxılışa məsul: А.Ə.Rəcəbli; Bakı Slavyan Universiteti; Regionşünaslıq və Tərcümə Fakultəsi; Beynəlxalq münasibətlər Kafedrası; Avropaşünaslıq kafedrası by
 • Rəcəbli, A. Ə [mon]
 • Bakı Slavyan Universiteti Regionşünaslıq və Tərcümə fakültəsi Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrası Avropaşünaslıq kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı BSU 2002
Availability: No items available.

5.
Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası [Mətn] AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu ; red.: K. Abdulla, M. Mirzəliyeva H. 3 Sintaksis. by
 • Abdulla, Kamal. (Abdullayev Kamal Mehdi oğlu) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, İctimai xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt]
 • Mirzəliyeva, Məhəbbət Mirzəxan qızı. dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, 1949-2016 [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı BSU 2002
Availability: No items available.

6.
Cib dilmancı: Xarici məmləkətlərə edilən səfərlər zamanı qarşıya çıxacaq bütün vəziyyətlər üçün Q. Əhmədov; Elmi məsləhətçi: A. Məhərrəmov; Ümumi red.: Q. İbrahimov; Alman dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: R. Hacıyeva; Fransız dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: U. Rəhimova; Yapon dilli transkripsiya üzrə red.: O. Cəlilov by
 • Əhmədov, Qabil İsmayıl oğlu
 • Məhərrəmov, Abel Məmmədəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, kimya e. d-ru, prof., akad, 1950- [sad]
 • İbrahimov, Qismət [edt]
 • Hacıyeva, Rəşidə [trc, edt]
 • Rəhimova, Ulduzə [trc, edt]
 • Cəlilov, Oqtay. tex. e. n., dos [trc, edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, English, French, German, Japanese, Russian
Publication details: Bakı 2001
Availability: No items available.

7.
Faşizm [Mətn] J. Jelev; tərc. ed. R. Ramizoğlu; red. T.A.Barxudayev; rəyçi. İ. V. Pçelintseva; Bakı Slavyan Un-ti by
 • Jelev, Jelyu
 • Ramizoğlu, Rövşən [trl]
 • Barxudayev, T. A [edt]
 • Pçelintseva, İ. V [cmm]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: [bul]
Publication details: Bakı BSU "Kitab aləmi" 2005
Availability: No items available.

8.
9.
Tarixə yeni baxış [Mətn] K.Odər; Rəyçi: E.M.Əlibəyzadə by
 • Odər, Kamil
 • Əlibəyzadə, Elməddin Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU 2005
Availability: No items available.

10.
İsmayıl bəy Qutqaşınlının ədəbi şəxsiyyəti [Mətn]: Metodik vəsait L.M.İmaməliyeva; Red. R.M.Qeybullayeva; Rəyçilər: T.H.Hüseynov; L.K.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Slavyan Universiteti by
 • İmaməliyeva, Leyla Məcid qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Qeybullayeva, Rəhilə Məmməd qızı. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Hüseynov, Tofiq Hüseyn oğlu. (Hüseynoğlu Tofiq) alim, filol. e. d-ru, prof, 1938-2020 [cmm]
 • Məmmədova, Leyla Kamran qızı [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU 2007
Availability: No items available.

11.
Almanlar Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş "Almanların Azərbaycanda" Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları [Mətn] : [6-7 aprel 2009, Bakı : 12 aprel, Göygöl rayonu] Bakı Slavyan Universiteti ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti by
 • "Almanlar Azərbaycanda", almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi praktik konfrans (2009 ; Bakı)
 • Bakı Slavyan Universiteti
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
 • Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian, Turkish Summary language: German, Russian
Publication details: Bakı BSU 2009
Other title:
 • "Deutsche in Aserbaidschan", materialen der Konferenz "Deutsche in Aserbaidschan" gewidmet dem 190 jubiläum der Einsiedlung der Deutschen nach Aserbaidschan
Availability: No items available.

12.
Müqayisəli ədəbiyyat: "Ədəbiyyatlarda və Mədəniyyətlərdə stereotiplər" [Mətn] : III beynəlxalq elmi konfransın materialları: 21-22 noyabr 2008-ci il Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU, BSU-nin Filologiya Fakültəsi; Azərb. Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosiasiyası ; təşkilat komitəsi. K. M. Abdullayev [və b.] by
 • Beynəlxalq elmi konfrans, Müqayisəli ədəbiyyat: "Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotiplər" (III; 2008 Bakı)
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. (Kamal Abdulla) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, şair, dilşünas, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950-
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Filologiya fakültəsi
 • Azərbaycan Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosiasiyası
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bakı [BSU] 2008
Other title:
 • Сравнительное литературоведение: "Стереотипы в литературах и культурах": материалы III международной научной конференции
 • Comprative literature: "Stereotypes in Literatures and Cultures": materials third international conference
Availability: No items available.

13.
Современная польская литература [Текст]: Учебное пособие Г. Абдуллабекова; науч. ред. В. Арзуманлы, рец. Е. М. Теер, М. Рончка; М-во Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т by
 • Абдуллабекова, Гюляр Гасан кызы. д-р филол. наук, проф
 • Арзуманлы, Вагиф Минад оглы. заслуженный деятель науки, филолог-историк, политолог, д-р филол. наук, проф, 1947-2014 [edt]
 • Терр, Е. М. д-р филос. по филол. наукам [cmm]
 • Рончка, Мачей [cmm]
 • Азербайджанская Республика Министерство Образования Бакинский Славянский Университет
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian, Polish
Publication details: Баку BSU Kitab aləmi 2010
Title translated: Müasir Polşa ədəbiyyatı.
Availability: No items available.

14.
15.
Qəmdən uzaq qaçıram [Mətn] M. Quliyev ; [ön sözün müəl. A. Mənsimov] by
 • Quliyev, Mehrəli Əlimərdan oğlu, 1954-
 • Mənsimov, Ataş [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi 2004
Availability: No items available.

16.
Ürəkdən gülə bilmirəm [Mətn] M. Ə. Quliyev ; [ön sözün müəl. Z. Məmmədkərimov] by
 • Quliyev, Mehrəli Əlimərdan oğlu, 1954-
 • Məmmədkərimov, Zeynəddin. şair, jurnalist [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi 2006
Availability: No items available.

17.
Narahat qəlbin səsi [Mətn] M. Ə. Quliyev ; [ön sözün müəl. A. Məhərrəmov] by
 • Quliyev, Mehrəli Əlimərdan oğlu, 1954-
 • Məhərrəmov, Adil [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi NPM 2004
Availability: No items available.

18.
Humanitar elmlərin aktual problemləri [Mətn] : magistrantların Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransının proqramı : (25-26 aprel 2013-cü il) Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti by
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: [Bakı] [BSU] [2013?]
Other title:
 • Программа II международной научной конференции магистрантов, посвященная 90-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева : актуальные проблемы гуманитарных наук : (25-26 апреля 2013 г.) /М-во образ. Азерб. Респ., Бакинский славянский университет
Availability: No items available.

19.
Azərbaycanşünaslığa giriş [Mətn] : dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU ; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi ; [müəl. Ə. S. Əhməd [və b.]] ; red. M. Q. Qocayev, İ. H. Həmidov, E. Ə. Şükürlü. by
 • Əhməd, Ə. S [aut]
 • Qocayev, M. Q [edt]
 • Həmidov, İ. H [edt]
 • Şükürlü, E. Ə [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi
Series: Azərbaycanşünaslıq etüdləri seriyası / red. hey. K. M. Abdullayev [və b.] ; 2
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU 2014
Availability: No items available.

20.
Magistr pilləsi və türk dilləri ixtisası üzrə proqram [Mətn] : türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikası Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti, Türkologiya kaf. ; tərt. A. E. Ələkbərova ; elmi red. Ş. Q. Hüseynov. by
 • Ələkbərova, Afət Elbrus qızı. filol. üzrə fəls. d-ru [com]
 • Hüseynov, Şaban Qulam oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
 • Bakı Slavyan Universiteti Türkologiya kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [BSU] 2015
Other title:
 • Proqram : türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikası
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha