Refine your search

Your search returned 7100 results.

Sort
Results
1.
2.
Ürəyimdəsən hələ... [Mətn] Ə. Tahirli ; red. N. İlkin. by
 • Tahirli, Əlövsət. (Hətəmov Əlövsət Ataxan oğlu), 1958-
 • İlkin, Nəcibə. (Babakişiyeva Nəcibə Bahadur qızı) şairə, publisist, yazıçı, jurnalist, 1961- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2014
Availability: No items available.

3.
Press Media qəzeti [Mətn] : ictimai-siyasi hüquq qəzet, Xüsusi buraxılış baş red. A. Səfərova by
 • Səfərova, Aidə [edt]
Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2014 -
Availability: No items available.

4.
Qarnın ön divarının yırtıqlarının cərrahi müalicəsində yeni sintetik torların tətbiqi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3213.01 İ. B. Mirzəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. by
 • Mirzəliyev, İbrahim Bəhram oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2014
Availability: No items available.

5.
6.
Экономика автотранспортного предприятия [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии транспорта" В. П. Бычков ; рец. Е. В. Будрина ; [ред. Т. Г. Берзина] by
 • Бычков, Владимир Петрович. д-р экон. наук, проф
 • Будрин, Е. В. д-р экон. наук, проф [cmm]
 • Берзина, Т. Г [edt]
Series: Высшее образование. Бакалавриат : серия основана в 1996 г | Высшее образование. Учебник
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва ИНФРА-М 2014
Title translated: Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin iqtisadiyyatı.
Availability: No items available.

7.
Введение в геоинформационные системы [Текст] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавров: 280700.62 "Техносферная безопасность" и 131000.62 "Нефтегазовое дело" Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя ; рец. А. И. Агошков, В. Н. Бочарников by
 • Блиновская, Яна Юрьевна
 • Задоя, Дарья Сергеевна [aut]
 • Агошков, А. И. д-р техн. наук, проф [cmm]
 • Бочарников, В. Н. д-р биол. наук, проф [cmm]
Series: Высшее образование. Бакалавриат
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва ФОРУМ ИНФРА-М 2014
Title translated: Geoməlumat sistemlərinə daxil etmə.
Availability: No items available.

8.
Формирование музыкально-ритмических способностей у учащихся "Хорового класса" в детских музыкальных школах [Текст] : методическое пособие М-во Образования Азерб. Респ., Бакинская Музыкальная Акад. им. Уз. Гаджибейли ; сост. В. А. Мамедова ; науч. ред. Г. А. Иманова ; рец. И. В. Пазычева [и др.] by
 • Мамедова, В. А [com]
 • Иманова, Гюльбаджи Алиакпер гызы. Народная артистка, дирижёр, проф, 1956- [edt]
 • Пазычева, Инна. докт.филос.по искусствоведению [cmm]
 • Бакинская Музыкальная Академия им. У. Гаджибейли
 • Министерство Образования Азербайджанской Республики
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Баку [б. и.] 2014
Title translated: Uşaq musiqi məktəblərində "Xor sinfi" oxuyanlarda melodik-ritmik qabiliyyətlərin formalaşması.
Availability: No items available.

9.
Azərbaycanın İrəvan bölgəsində xalçaçılıq sənətinin inkişaf tarixindən: XVIII əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri (bölgəyə aid 100 orijinal xalça əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 V. A. Muradov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. by
 • Muradov, Vidadi Aydın oğlu. xalçaçı-ekspert, tarix e. d-ru, prof, 1956-2021
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı 2014
Availability: No items available.

10.
"Gülüstan"la gələn bəla [Mətn] : [poema və şeirlər] V. Pirəliyev (ön söz). by
 • Pirəliyev, Veydəddin Həsən oğlu. (Həsənoğlu Vidadi) filol. üzrə fəls. d-ru, pedaqoq, şair, publisist, nasir, 1955- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təknur 2014
Availability: No items available.

11.
İslam düşüncesinde değerler metafiziği [Metn] İ. Çetintaş ; edt. M. Vural by
 • Çetintaş, İbrahim
 • Vural, Mehmet. dr [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Turkish
Publication details: Ankara Elis 2014
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və ABŞ-ın Qafqaz siyasəti [Mətn] : (1991-2008-ci illər) : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5507.01 Ə. Ş. Nəsibova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. by
 • Nəsibova, Əsmər Şükür qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı 2014
Availability: No items available.

13.
"... Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами" [Текст] : экклезиологическая проблематика в истории арианских споров : [монография] Г. Е. Захаров ; науч. ред. А. Постернак, К. А. Максимович ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т by
 • Захаров, Георгий Евгеньевич, 1986-
 • Постернак, Андрей Владимирович. свящ., канд. ист. наук, доц [edt]
 • Максимович, К. А. д-р филол. наук, проф [edt]
 • Православный Свято-Тихоновский гуманитарный унивеситет
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва Изд-во ПСТГУ 2014
Title translated: ... Çünki olmağa gərək olur və sizin aranızda fikir ayrılıqlarına ".
Availability: No items available.

14.
Maestro Oqtay Zülfüqarov [Mətn] L. Əliyeva ; baş red. A. Tağıyeva ; red. S. Həsənova ; ideya müəl. V. Mustafayev ; dizayner M. Allahverdiyev ; foto.: ANS PRESS Nəşriyyat Evi, P. Qasımov ; [Çingiz Mustafayev adına Fond]. by
 • Əliyeva, Lalə. sənətşünaslıq e. n
 • Tağıyeva, Armanus [edt]
 • Həsənova, Sevda [edt]
 • Mustafayev, Vahid [ccp]
 • Allahverdiyev, Mahir [dsr]
 • Qasımov, Polad [pht]
 • ANS-PRESS Nəşriyyat evi [pht]
 • Çingiz Mustafayev adına Fond
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2014
Availability: No items available.

15.
Minnətdaram tanrıma [Mətn] : şeirlər və poemalar F. H. Ələmoğlu ; red. R. Ümman ; məsləhətçi Ə. Müşfiq by
 • Ələmoğlu, Firdovsi. (Hacısoy), 1954-
 • Ümman, Rahib. (İsmayılov Rahib Vəli oğlu) şair, 1962- [edt]
 • Müşfiq, Əşrəf. (Rüstəmov Əşrəf Yaqub oğlu) şair-publisist, 1942- [csl]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ünsiyyət 2014
Availability: No items available.

16.
17.
Судоустройство и правоохранительные органы [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" [авт. кол. Л. А. Воскобитова, С. В. Матвеев, Т. М. Махова [и др.]] ; отв. ред. Ю. К. Орлов ; предисл. В. В. Блажеев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Мос. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) by
 • Воскобитова, Лидия [aut]
 • Матвеев, Сергей [aut]
 • Махова, Татьяна [aut]
 • Орлов, Ю. К. д-р юрид. наук, проф [edt]
 • Блажеев, В. В. канд. юрид. наук, проф [aui]
 • Министерство Образования и Науки Российской Федерации
 • Московский Государственный Юридический Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Series: Серия учебников МГЮА для бакалавров
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва Проспект 2014
Title translated: Məhkəmə quruluşu və hüquq-mühafizə orqanları.
Availability: No items available.

18.
Сенокосцы (Arachnıda, Opiliones) Кавказа (фауна, экология) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук по биол.: 2401.01 ; 2413.01 Н. Ю. Снеговая ; НАН Азерб., Ин-т Зоологии. by
 • Снеговая, Наталья Юрьевна
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian Summary language: Azerbaijani, English
Publication details: Баку 2014
Availability: No items available.

19.
Qəribə dünya N.Bayramoğlu; tex red. S. Qəhrəmanov [Mətn] by
 • Bayramoğlu, Nəsib. (Süleymanov Nəsib Bayram oğlu), 1937-
 • Alışanlı Şirindil [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı "Elm nəşr" 2014
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Lənkəran rayon MKS (2). Xaçmaz rayon MKS (3)Call number: 84(5AZe), ...

20.
Война. Мифы СССР. 1939-1945 [Текст] В. Р. Мединский ; [науч.-ред. группа А. В. Назаров, А. М. Буровский, Г. В. Потапов ; отв. за вып. С. З. Кодзова ; рук. проекта А. Е. Соколов]. by
 • Мединский, Владимир Ростиславович. д-р. ист. наук., проф, 1970-
 • Назаров, А. В [edt]
 • Буровский, А. М [edt]
 • Потапов, Г. В. д-р. ист. наук., проф [edt]
 • Кодзов, С. З [mon]
 • Соколов, А. Е [oth]
Series: Мифы о России
Edition: 2-е изд.
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва Олма Медиа Групп 2014
Title translated: Müharibə. SSRİ mifləri. 1939-1945.
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha